2007/Sep/01

แม้สับสนแต่สวยงาม
ทั้งขื่นขมและอมหวาน
แม้สับสนอยู่เหมือนกัน
แต่ฉันยังพอใจ
ร้อนก็ร้อนอยู่เดี๋ยวเดียว
เดี๋ยวก็ซึ้งก็สดใส
ทุกโชคร้ายก็หายไป
รักให้ครบทุกอย่าง

เจอมาร้ายดียังยัง
แต่ใจก็ยังต้องการ
ในทุกๆวัน
โลกหมุนด้วยความรัก

มีอีกหลายต่อหลายคน
เขาอดทนก็เพื่อรัก
รักผลักดันให้รู้จัก
ให้หาหนทางใหม่
ฉันจะล้มตั้งหลายที
ดีที่รักมาฉุดไว้
รักสร้างสรรสิ่งมากมาย
และหลอมละลายทุกหัวใจ

ความรักเปรียบดังเหมือน
เหมือนอากาศ
ที่มาช่วยหล่อเลี้ยง
ให้ทุกชีวิตได้คงอยู่
มีลมหายใจ
โลกจึงยังงดงาม

หากว่ายังมีรัก
ชีวิตยังมีหวังรออยู่
ยังอุ่นหัวใจฃโลกหมุนด้วยความรัก2007/Sep/01

เ ร า ใ ส่ น า ฬิ ก า มื อ ซ้ า ย ที่ใ ส่ มื อ ซ้ า ย เ พ ร า ะ ถ นั ด ข ว า

ย ก มื อ ซ้ า ย ขึ้ น ม า ดู เ ว ล า ไ ด้ ง่ า ย

แ ต่ ถึ ง มี น า ฬิ ก า เ ร า ก็ ช อ บ ไ ป ส า ย อ ยู่ ดี

น า ฬิ ก า ก็ แ ค่ บ อ ก เ ว ล า . . ไ ม่ ไ ด้ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ป เ ร็ ว ขึ้ น


คิ ด ดู แ ล้ ว . . หั ว ใ จ ก็ อ ยู่ ท า ง ซ้ า ย เ ห มื อ น กั น

บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก า ย ที่ มี 2 ชิ้ น

จ ะ อ ยู่ ซ้ า ย แ ล ะ ข ว า

อ ย่ า ง แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .

แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข อ ง มั น

อ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ ม า ณ นั้ น


แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?

บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะ

ใค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .


หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง

แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น
2007/Sep/01

การมีเพื่อนน้อยไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกเศร้าใจเลย ตรงกันข้าม
การมีเพื่อนดีๆ แม้มีเพียงไม่กี่คน ก็ทำให้ฉันสุขใจได้มากโข
2 เพื่อนสาวของฉัน

ได้นอนคุยกันอย่างเคย บนเตียงเดียวกัน
ไปกินข้าวด้วยกัน พูดคุย วิพากวิจารณ์ หัวเราะ ครื้นเครง
อาหารถูกปาก คนร่วมคุยถูกคอ จะมีอะไรดีกว่านี้อีกมั้ย
เค้าทำให้ฉันรู้ ว่าการมีเค้าสองคน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมหาลัยของฉัน
ฉันไม่บ้ากิจกรรมอย่างเคย เหมือนตอน ม.ปลาย ไม่เอาใครและอะไรทั้งนั้น
ทำในสิ่งที่ควรทำ และอยากทำ ซะเป็นส่วนใหญ่
ฟังดูชีวิตในรั้วนนทรีนี้ดูจะไม่คุ้มค่า แต่ไม่จริงหรอก
สำหรับฉันมันคุ้มแล้ว.....

ขอบคุณ ที่เป็นเพื่อนกัน

"รักเธอจัง"